๒ / มี. ค. / ๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมเสนอราคาขายหนังสือแบบเรียนชั้น ม.1-ม.6 ปีการศึกษา2560  
๑๘ / ม. ค. / ๒๕๕๙ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน  
๒๘ / ธ. ค. / ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน " เปิดบ้านวิชาการ เบญจมฯ ๓
๑๔ / ธ. ค. / ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผู้เรียน กลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒๕ / พ. ย. / ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ห้าธันวามหาราช" ประจำปี ๒๕๕๘
๒๔ / พ. ย. / ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒๔ / พ. ย. / ๒๕๕๘ อนุมัติการไราชการ (ทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
๒๔ / พ. ย. / ๒๕๕๘ แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ประจำวัน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ - มกราคม ๒๕๕๙
๒๐ / พ. ย. / ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘
๑๙ / พ. ย. / ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน "คืนสู่เหย้าชาวชนะสงสารวิทยา" ครั้งที่ ๑
๒๗ / ต. ค. / ๒๕๕๘ มอบหมายงานการสอนรายวิชา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๑๑ / พ. ย. / ๒๕๕๘ แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบให้คามรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนประจำสัปดาห์ ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘
๒๕ / ๐๘ / ๒๕๕๘ สถานที่จัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
๒๑ / ก. ย. / ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู  
๑๖ / ก.ย. / ๒๕๕๘ แจ้งการประเมินผู้เรียน ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ การปิด - เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๑๑ / ก.ย. / ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้เรียน ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๑๐ / ก.ย. / ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยลูกเสือต้านยาเสพติดโรงเรียน
๑๐ / ก.ย. / ๒๕๕๘ การจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านยาเสพติดโรงเรียน
๐๙ / ก.ย. / ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๓๑ / ส.ค. / ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา
๑๑ / ส.ค. / ๒๕๕๘ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ( เอกสารเพิ่มเติม )
๑๐ / ส.ค. / ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถและทักษะตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๐๔ / ส.ค. / ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๘
๐๓ / ส.ค. / ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
๒๗ / ก.ค. / ๒๕๕๘ แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ประจำวัน ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๕๘
๑๕ / ก.ค. / ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘
๑๐ / ก.ค. / ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒๐ / พ.ค. / ๒๕๕๘ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๐๘ / มิ.ย. / ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘
๐๘ / มิ.ย. / ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๐๓ / มิ.ย. / ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๑๕ / พ.ค. / ๒๕๕๘ แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๑๕ / พ.ค. / ๒๕๕๘ แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒๖ / มี.ค. / ๒๕๕๘ ประกาศราคากลางซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
๒๔ / มี.ค. / ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเช่าโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๒๔ / มี.ค. / ๒๕๕๘ ประกาศราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง)
๐๖ / มี.ค. / ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๐๒ / มี.ค. / ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้เรียนปลายปีโดยใช้ข้อสอบกลางการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๑๙ / ก.พ. / ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๐๖ / ก.พ. / ๒๕๕๘ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘