ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ม.1 ม.2 ม.3

รวมมัธยมศึกษา
ตอนต้น

ม.4 ม.5 ม.6 รวมมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
รวมทั้งหมด
รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม
50 39 89 43 49 92 72 46 118 165 134 299 17 24 41 24 38 62 28 32 60 69 94 163 234 228 462


ปีการศึกษา ๒๕๕๗


ม.1 ม.2 ม.3

รวมมัธยมศึกษา
ตอนต้น

ม.4 ม.5 ม.6 รวมมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
รวมทั้งหมด
รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม
44 52 96 77 47 124 64 58 122 185 157 342 30 41 71 34 37 71 26 27 53 90 105 195 275 262 537

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ม.1 ม.2 ม.3 รวมมัธยมศึกษา
ตอนต้น
ม.4 ม.5 ม.6 รวมมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
รวมทั้งหมด
รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม
77 48 125 68 59 127 67 62 129 212 169 381 37 37 74 27 28 55 18 42 60 82 107 189 294 276 570

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ม.1 ม.2 ม.3 รวมมัธยมศึกษา
ตอนต้น
ม.4 ม.5 ม.6 รวมมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
รวมทั้งหมด
รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม
74 62 136 74 70 144 90 60 150 238 192 430 33 35 68 25 46 71 37 25 62 95 106 201 333 298 631

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ม.1 ม.2 ม.3 รวมมัธยมศึกษา
ตอนต้น
ม.4 ม.5 ม.6 รวมมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
รวมทั้งหมด
รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม
74 71 145 93 62 155 82 66 148 249 199 448 26 51 77 39 26 65 23 39 62 88 116 204 337 315 652