ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย
นางสาววรรทนีย์    แซ่เตีย
๓.๙๓
นางสาวจารุภา   คำศรีสุข
๓.๙๐
นายกฤษฎี   โพธิ์ศรี
๓.๘๔
นายสุทธิโชติ   แย้มชัย
๓.๘๐
นางสาวหนึ่งฤทัย    กองแก้ว
๓.๗๙
นางสาวปาริฉัตร   ประเสริฐสุข
๓.๗๕
นายโกวิท   สารนารถ
๓.๗๓
นายภาณุพงศ์   สถิตย์กุล
๓.๖๖
นางสาวศุภกานต์    ปานมีสิทธิ์
๓.๖๖
๑๐ นายสิทธิศักดิ์   วงศ์ภักดี
๓.๖๕