ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย
นางสาวสุภัค   วันลาราช
๓.๘๘
นายสุรัตน์   สุขใส
๓.๘๒
นางสาวอัยรดา   สถิตย์กุล
๓.๘๒
นางสาววริญญา   รอดสำแดง
๓.๘๐
นางสาวปาณิษา   ศิริพันธ์
๓.๘๐
นางสาวติยากร    ทองด้วง
๓.๖๖
นางสาวอมรรัตน์   เรืองไหรัญ
๓.๒๙
นางสาวปรัชญา   อุดมวงศ์
๓.๒๘
นางสาวศกลวรรณ   วราสินธุ์
๓.๒๗
๑๐ นางสาวรัตติยาการ    บุญศรีสมญา
๓.๑๓