ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย
นางสาวสุพัตรา   สาช่อฟ้า ๓.๗๗
นางสาวอุบลรัตน์   พันธ์สุขน้าว ๓.๕๘
นางสาวประภาพร   โพธิ์สุ ๓.๔๗
นางสาวมาลินี   ยาดี ๓.๔๗
นายประพัฒน์    โพธิ์สุ ๓.๓๐
นางสาวจุฑารัตน์    นิลวิเวก ๓.๒๗
นางสาวพาพร    หลาวเพชร ๓.๒๒
นายปิยะ    ใหม่จันทร์ทอง ๓.๑๗
นางสาวจิตติมา   ชื่นอุทัย ๓.๐๑
๑๐ นางสาวศุภัตตรา    ติสันทา ๒.๙๖