ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย
นายสุวัฒน์   แสงอรุณ ๓.๘๖
นางสาวสุภาพร   เบ็ญมาตร ๓.๖๘
นายอาทิตย์   ชุ่มชุจันทร์ ๓.๖๖
นายวุฒิพงษ์    แย้มพุชชงค์ ๓.๖๒
เด็กหญิงกฤติกา    อาจจันทร์ ๓.๖๐
นางสาววราภรณ์    จำรูณ ๓.๕๐
นางสาวณัฐพร    เสือทอง ๓.๔๔
นางสาวสุพาภรณ์    เพชรมณี ๓.๔๓
นางสาวศศิวรรณ    กุศลศิลป์ ๓.๔๒
๑๐ นางสาวปรารถนา    แก้วฉลวย ๓.๓๘