รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล GPA PR
นางสาวบุศรา ผาซิว ๓.๗๕ ๙๘.๙๓
นางสาวอภิญญา ปัถวีเสถียร ๓.๗๔ ๙๖.๘๐
นางสาวอมรา เที่ยงทางดี ๓.๖๑ ๙๔.๖๘
นายพลวัฒน์ แก้วนุช ๓.๕๙ ๙๒.๕๕
นางสาวปาริชาติ มะนิ ๓.๕๕ ๙๐.๔๒
นางสาวรุจิรา ทองยั่งยืน ๓.๕๐ ๘๘.๒๙
นางสาวสุพัตรา คงถาวร ๓.๔๔ ๘๖.๑๗
นางสาวปราณี ทองยั่งยืน ๓.๒๕ ๘๔.๐๔
นางสาวอภิชญา คงบุญญา ๓.๒๓ ๘๑.๙๑
นางสาวนภาพร บึงมุม ๓.๑๙ ๗๙.๗๘