รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล GPA PR
นายสุรัตน์ สุขใส ๓.๘๖ ๙๙.๖๗
นางสาวปาณิษา ศิริพันธ์ ๓.๘๕ ๙๙.๐๑
เด็กหญิงวริญญา รอดสำแดง ๓.๘๑ ๙๘.๓๖
นางสาวพิมนภา กล้าหาญ ๓.๗๘ ๙๗.๗๑
เด็กหญิงอัยรดา สถิตย์กุล ๓.๗๗ ๙๗.๐๕
นางสาวชะเอม สีม่วง ๓.๗๕ ๙๖.๔๐
นางสาวสุดารัตน์ ศรีอุราม ๒.๗๔ ๙๕.๗๕
นางสาวสุธิษา แตงรัตนา ๓.๗๓ ๙๔.๗๗
นางสาวติยากร ทองด้วง ๓.๗๓ ๙๔.๗๗
นางสาวรัตติยาการ บุญศรีสมญา ๓.๖๗ ๙๓.๗๙