นายมาลัย ศิริโวหาร

นักการภารโรง

นางจำนงค์ ศิริพันธ์ 

นักการภารโรง

 นางอารี   พงษ์เจริญ

ลูกจ้างชั่วคราว