หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายโชคชัย ชุมสาชัย

วุฒิ ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
 ครู
โทร.089-4447891
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 งานลูกเสือ - เนตรนารี
 
 นายวิริยะ คงเจริญ
วุฒิ กศ.บ. (พลศึกษา)
ครู
ชำนาญการพิเศษ
โทร.081-3625861 , 038856067
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานแนะแนว
 

นางกรดจันทร์   รัตน์คุณศาสน์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชพรวรรณ โทเรืองฤทธิ์
วุฒิ วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ครูชำนาญการ
โทร. 089-7479101
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.