หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายโชคชัย ชุมสาชัย
วุฒิ ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ครู
โทร.089-4447891
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
นางรุจิเรข มีเจริญ
วุฒิการศึกษา ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.081-7929140 , 038822314
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นางชุติมา แสงโสภณ
วุฒิ ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ครู
ชำนาญการพิเศษ
โทร.087-0828511 , 038812883

 
   
นางสาวจินดา เกิดผลมาก
วุฒิ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ครู
ชำนาญการพิเศษ
โทร.089-5082921
 

นางสาววธิดา มณีประดับศรี
ครูพิเศษ
โทร.0888413792