หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
นางอัญชลี โอ่งเจริญ
วุฒิ คม. การบริหารการศึกษา
ครู
โทร. 08-0101-0955
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
     
 นายนฤเดช ทองขาว
วุฒิ ค.บ. (อิเล็กทรอนิกส์)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.081-8641504 , 038823981
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   นางสุพิณ ศิลารัตน์
วุฒิ ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.081-8244684
     
 นายสุระ วิเชียรแลง
วุฒิ กศ.ม เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.089-9302503 , 038847199
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    นางควรพิจ คงเจริญ
วุฒิ ค.บ. (คหกรรม)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.085-1427262 , 038856067