หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
นายภูวเดช ธนโชติธีรกุล
วุฒิ กศ.ม. (พลศึกษา)
ครู
ชำนาญการพิเศษ
โทร.089-9392631
 
 
นายวิริยะ คงเจริญ
วุฒิ กศ.บ. (พลศึกษา)
ครู
ชำนาญการพิเศษ
โทร.081-3625861 , 038856067
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายจรัญ แก้วมณี
วุฒิ กศ.บ. (พลศึกษา)
ครู
ชำนาญการ
โทร.085-8428134 , 038512723