หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรวิทย์ สังสุทธิกุล
วุฒิ ค.บ. (จิตรกรรม)
ครู
ชำนาญการ
โทร.084-9629924 , 038592746
นางทิพย์รัตน์ จันทรศร
วุฒิ ค.บ. (นาฏศิลป์)
ครู
ชำนาญการพิเศษ
โทร.087-1341825 , 038812230
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.