หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

นายสมปอง เหมือนสมัย
ครู
ชำนาญการ
โทร.086-0109868

 
 

นางพรพิมล พรหมโชติ
วุฒิ ค.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 038-512733 , 089-0288339

  นางสาวนิตยา จั่นเล็ก
ครูพิเศษ