หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวกมลทิพย์ อยู่ตรีรักษ์
วุฒิ กศ.บ. (วิทยาศาสตร์)
ครู
ชำนาญการพิเศษ
โทร.085-1314088 , 038516847
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
นางสาวพรสวรรค์ สมแสงสรวง
วุฒิ กศ.บ. (วิทยาศาสตร์)
ครู
ชำนาญการ
โทร.081-6483313 , 038847443
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นางอุไรวรรณ วงศ์จำปา
วุฒิ กศ.บ. (วิทยาศาสตร์)
ครู
ชำนาญการพิเศษ
โทร.082-2075445
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
นางสาวกชรัตน์ วิกล
วุฒิ กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
ครูชำนาญการ
โทร.084-7102767
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นางพัชพรวรรณ โทเรืองฤทธิ์
วุฒิ วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ครูชำนาญการ
โทร. 089-7479101
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.