หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางวรรณภา ป้อมพิมพ์
วุฒิ ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.089-1298339 , 038515378
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 นายชัยณรงค์ สายันเกณะ
วุฒิ ค.บ. (วิทยาศาสตร์)
ครู
ชำนาญการพิเศษ
โทร.084-0792628 , 038812575
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.