หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพิกุล ยอดสวัสดิ์
วุฒิ กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.085-0832295 ,038847602

 
นางรุจิรา โพธิพันธ์
วุฒิการศึกษา กศ.บ. (ภาษาไทย)
ครู
ชำนาญการพิเศษ
โทร.089-9361723 , 038511821
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.