นางกัณจะณา  พุ่มมาลา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

 

นางสุปราณี เธียรสรรชัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

นางสุพิณ  ศิลารัตน์

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

 

 

 

นายวิริยะ คงเจริญ

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

นางสาวพิกุล ยอดสวัสดิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป