นายสุพจน์   พลหาญ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

นางสุปราณี เธียรสรรชัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

นายภูวเดช ธนโชติธีรกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

 

นายวิริยะ คงเจริญ

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

นางสาวพิกุล ยอดสวัสดิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป