ชื่อ - ชื่อสกุล ที่มา ตำแหน่ง
นายพงษ์พันธ์ สายวาณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
นายสนิท รุ่งสะอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายประเทือง ลายประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นางวิมล มานิตย์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายประพันธ์ ผังรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายปรีชา น้ำแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายโสภณ สุขเสวี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
พระครูพิพิธสารกิจวิมล ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
นายอดิศักดิ์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
นางสตรีรัตน์ อรรถศิริปัญญา ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
นายบรรจบ โฉมศิริ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
นายทนุ จันทร์เล็ก ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
นายชำนาญ วิลัยพันธ์ ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น กรรมการ
นายวิริยะ คงเจริญ ผู้แทนครู กรรมการ
นายสุพจน์   พลหาญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ