ชื่อ - ชื่อสกุล ที่มา ตำแหน่ง
นายวิรัตน์   ศรีอุไร ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
นายสนิท รุ่งสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายประพันธ์ ผังรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
พระครูสังฆรักษ์ สัญญา ยติน ธโร ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
นายอดิศักดิ์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
นางสตรีรัตน์ อรรถศิริปัญญา ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
  ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
นายสำเริง  ผูกโอสถ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
  ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น กรรมการ
นายวิริยะ คงเจริญ ผู้แทนครู กรรมการ
นางกัณจะณา  พุ่มมาลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ