ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ระยะเวลาที่มาดำรงตำแหน่ง
นายสมรัก แพทย์พันธุ์ ๒๕๒๐ – ๒๕๒๘
นายโรจน์ สุวรรณะ ๒๕๒๘ – ๒๕๓๕
นางสาวไพบูลย์ผล มะกะระธัช ๒๕๓๕ – ๒๕๓๖
นายธวัช อู่วิเชียร ๒๕๓๖ – ๒๕๓๙
นายพูมศักดิ์ เจริญพงษ์ ๒๔๓๙ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๔๗
นายสุพจน์ พลหาญ (รก.ผอ.) ๑ เม.ย. ๒๕๔๗ – ๒๖ ก.ย. ๒๕๔๗
นายอำนาจ ภักดีเสน่หา ๒๗ ก.ย. ๒๕๔๗ – ๑๖ พ.ย.๒๕๔๙
นายประวิทย์ บูรณะศิลป์ (รก.ผอ.) ๑๗ พ.ย. ๒๕๔๙ – ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๐
นายปรีชา น้ำแก้ว ๑๖ มี.ค.๒๕๕๐ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๒
๑๐ นายประวิทย์ บูรณะศิลป์ (รก.ผอ.) ๑ ก.ย. ๒๕๕๒ – ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๓
๑๑ นายบำรุง เสน่หา ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๓ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕
๑๒ นางสุปราณี เธียรสรรชัย (รก.ผอ.) ๑ ต.ค. ๒๕๕๕ – ๘ พ.ย. ๒๕๕๕
๑๓ นายศิริธร สุขโขใจ
๙ พ.ย. ๒๕๕๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗
๑๒ นางสุปราณี เธียรสรรชัย (รก.ผอ.) ๑ ต.ค. ๒๕๕๗ – ๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๘
๑๓ นายสุพจน์ พลหาญ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐
๑๔ นางกัณจะณา  พุ่มมาลา ๒  มี.ค. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน