วันนี้โรงเรียนจัดให้มีพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม. ๓ และ ม. ๖  มีการมอบดอกไม้จากน้อง ๆ  มีการบูมโดยนักเรียน ม. ๔  และการจัดเลิ้ยงโต๊ะจีนให้นักเรียนทานฟรี