วันนี้ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  โดยมีนักเรียนสมัครเข้าแข่งขันจำนวน 2 ทีม คือกลุ่มนักเรียนชั้น ม.๕/๑  และกลุ่มนักเรียนชั้น ม.๕/๒